Katowice, ul. PCK 6/7

Brak możliwości przerwania biegu przedawnienia poprzez wnioski o zawezwanie do próby ugodowej oraz mediację